1. Bà Lê Thị Hồng Phú - Hiệu trưởng - Số điện thoại: 0975194879.

           - Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

          - Trực tiếp phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng toàn trường.

           - Trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ, quy hoạch CBQL trường học, lĩnh vực tài chính- kế hoạch; công tác kế hoạch xã hội hoá giáo dục; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của trường; công tác kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm; công tác cải cách hành chính; chỉ đạo công tác tự đánh giá trường mầm non và chuẩn Quốc gia.

           - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

        - Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, CSGD trẻ em do Bộ GD&ĐT quy định.

        - Dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ/tuần.

- Thực hiện công tác XHHGD.

       - Chủ tài khoản của nhà trường.

       2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó hiệu trưởng - Số điện thoại: 0935990039.

       - Phụ trách chuyên môn tổ MG Lớn, công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Phụ trách cơ sở vật chất trường học; công tác bán trú của toàn trường.

- Quản lý điều hành hoạt động Công đoàn cơ sở. Tuyên truyền các văn bản pháp luật lĩnh vực công đoàn; theo dõi nắm bắt việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đoàn viên lao động trong nhà trường, các hoạt động văn hoá văn nghệ, ngày hội, ngày lễ, thể dục thể thao của trường, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các cuộc vận động và phong trào thi đua; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện công tác tiếp công dân của nhà trường theo từng năm, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hiệu trưởng.

- Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc khi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định. Thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hàng năm; chỉ đạo, quản lý kiểm tra các hoạt động chuyên môn tổ và giáo viên; quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; kiểm tra đánh giá kết quả theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ do Bộ GD&ĐT quy định.

- Trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, công tác bồi dưỡng chuyên môn; kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ sơ giáo viên; quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên; phụ trách công tác y tế trường học.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của trường, tổ khối, kế hoạch hội thảo các chuyên đề…

- Thành viên Hội đồng thi đua; Hội đồng khoa học nhà trường.

          3.Bà Trương Thúy Sương-Phó hiệu trưởng-Số điện thoại: 0974625577

       - Phụ trách chuyên môn tổ Ghép (Nhóm trẻ, Lớp MG Bé, Nhỡ); xây dựng kế hoạch GD; kế hoạch sử dụng ĐDDH; kế hoạch kiểm tra đánh giá trẻ; kế hoạch kiểm tra chuyên môn hoạt động của khối bé, nhỡ, nhà trẻ; Phụ trách công tác VN. Báo cáo số liệu đầu năm, cuối năm; hồ sơ tự đánh giá trường MN, Công tác dậy thêm học thêm; Chịu trách nhiệm về nội dung mục chuyên môn phụ trách trên trang Web của nhà trường, theo dõi và báo cáo công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo, tuyên truyền pháp luật. Đưa sĩ số HS và hình ảnh lên Webs của trường, quản lý con dấu trường.

- Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi thực hiện công tác tiếp công dân của nhà trường theo từng năm, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hiệu trưởng.

- Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc khi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định. Thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hàng năm; chỉ đạo, quản lý kiểm tra các hoạt động chuyên môn tổ và giáo viên; quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; kiểm tra đánh giá kết quả theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ do Bộ GD&ĐT quy định.

- Trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, công tác bồi dưỡng chuyên môn; kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ sơ giáo viên; quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên; phụ trách công tác y tế trường học.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của trường, tổ khối, kế hoạch hội thảo các chuyên đề…

- Thành viên Hội đồng thi đua; Hội đồng khoa học nhà trường.