DANH BẠ LIÊN HỆ.xls

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Thị Hồng Phú

Hiệu trưởng

0975194879

lthphu.hm@kontumcity.edu.vn

2

Lê Thị Đặng Hảo

Kế toán

0372826326

lethidanghao@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mai

P.Hiệu trưởng

0935990039

ntmai.hm@kontumcity.edu.vn

4

Nguyễn Thị Anh Thư

Văn Thư

0335045458

ntanhthu87@gmail.com

5

Trương Thúy Sương

P.Hiệu trưởng

0974625577

truongsuong1980@gmail.com

6

Nguyễn Thị Lan

Y tế

0337812206

ntlan.hm@kontumcity.edu.vn

7

Đặng Thị Vững

Giáo viên

0905023567

dtvung.hm@kontumcity.edu.vn

8

Võ Thị Thu Hà

Giáo viên

039323772

voha16111997@gmail.com

9

Đỗ Thị Kim Trang

Giáo viên

0334236658

dtktrang.hm@kontumcity.edu.vn

10

Huỳnh Thị Ngọc Hải

Giáo viên

0985976368

htnhai.hm@kontumcity.edu.vn

11

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

0989183043

nttam.hm@kontumcity.edu.vn

12

Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Giáo viên

0342917949

htmnguyet.hm@kontumcity.edu.vn

13

Hồ Thị Hồng Nhung

Giáo viên

0973771678

hthnhung.hm@kontumcity.edu.vn

14

Nguyễn Thị Lệ

Giáo viên

0389528524

ntle.hm@kontumcity.edu.vn

15

Nguyễn Thị Hoàng Khôi

Giáo viên

0398985316

nthkhoi.hm@kontumcity.edu.vn

16

Vũ Thị Tâm

Giáo viên

0933030527

vttam.hm@kontumcity.edu.vn

17

Trần Thị Liên

Giáo viên

0886932615

 

18

Kiều Thị Lệ

Giáo viên

0862245618

ktle.hm@kontumcity.edu.vn

19

Trương Thị Bạch Huệ

Giáo viên

0986713769

ttbhue.hm@kontumcity.edu.vn

20

Nguyễn Thị Trưởng

Giáo viên

0359506827

nttruong.hm@kontumcity.edu.vn

21

Phạm Thị Hiền

Giáo viên

0359452008

hoamigialai@gmail.com

22

Nguyễn Thi Xoan

Giáo viên

0978539540

ntxoan.hm@kontumcity.edu.vn

23

Nguyễn Thị Kim Dung

Cấp dưỡng

0383216172

 

24

Võ Nhị Thái Hạnh

Cấp dưỡng

0397477697

 

25

Đặng Thị Xuân Trúc

Cấp dưỡng

0905888568

 

26

Trần Tố Hiệp

Bảo vệ

0384238670