• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-PGD&ĐT, ngày 30/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;

Trường MN Họa Mi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị của Đảng về công tác PCTN; tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong công tác PCTN; nâng ccao nhận thức, vai trò tracchs nhiệm các đơn vị giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh toàn trường; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

KH phòng chống tham nhũng năm 2021:

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 285
Năm 2021 : 3.804