• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-SGD&ĐT, ngày 27/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021;

Thực hiện công văn số 93/PGD&ĐT-CMTH, ngày 03/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021;

 Trường Mầm non Hoạ Mi xây dựng kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021 cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nhà trường thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

3. Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Quán triệt đầy đủ 2 chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát các Chương trình, Đề án triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

5. Nhà trường kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành.

6. Nhà trường tăng cường hoạt động tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

1.2. Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

1.4. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo 3 dục nghề nghiệp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tích cực dự thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật “Pháp luật học đường”.

1.5. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để xuất đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực người học trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng và hình thành thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước và luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.

1.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 1655/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; xây dựng, đổi mới, cải tiến chuyên mục trên Trang thông tin điện tử ngành, địa phương; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Công tác hòa giải ở cơ cở

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, giới thiệu rộng rãi về hoạt động cụ thể của tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên bằng các hình thức và biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hòa giải 1 nhằm phát huy vai trò tự nguyện, tự quản của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hoạt động hòa giải, củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở để chất lượng, hiệu quả 1 Kế hoạch số 1248/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 4 công tác này ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn  vị.

- Báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp.

 

   Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021 của trường mầm non Họa Mi, yêu cầu các tổ, bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

          Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

          - Như kính gửi(b/c);                                                                 ( Đã ký và đóng dấu)

            - CB, CC, VC (t/h);                                                              Lê Thị Hồng Phú                        ( Đã ký và đóng dấu)

            - Lưu VP/MNHM.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 288
Năm 2021 : 3.807