• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác TCD, KN, TC 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác tiếp công  dân,

 giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Căn cứ Kế hoạch  số 01/KH-PGD&ĐT ngày 04/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 Trường Mầm non Họa Mi xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo nên sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực học tập nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

 Nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường một cách chất lượng và có hiệu quả, việc tuyên truyền được lồng ghép với các nội dung, chương trình làm việc của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG- NỘI DUNG- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

1. Đối tượng tuyên truyền:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật nói trên cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân  viên và người lao động trong nhà trường.

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của Luật  Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Luật Tiếp công dân 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP về Quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP về Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 06/2013/TT-TTCP về Quy định quy trình giải quyết tố cáo và các văn bản có liên quan.

b. Hình thức tuyên truyền

- Lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề,  giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết, xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường và gia đình học sinh.

- Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công  tác pháp luật.

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử của nhà trường...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường căn cứ các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND thành phố, PGD&ĐT về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị thực hiện, giám sát thực hiện. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch của đơn vị mình.

  - Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân của đơn vị, phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt  kế hoạch công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có vụ việc  tiêu cực ở đơn vị mình với cấp trên.

- Tổng hợp báo cáo kết quả Kế hoạch thực hiện công  tác về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum theo đúng thời gian quy định.

         

 

            Nơi nhận:     

HIỆU TRƯỞNG

- Tổ, bộ phận CM;

- Lưu: VT.

( Đã ký và đóng dấu)

 

Lê Thị Hồng Phú

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 285
Năm 2021 : 3.804